Dievo Motinos komandos

Dievo Motinos komandos (Equipes Notre-Dame) - tai tarptautinė Santuokos sakramentu sujungtų porų bendruomenė, savo narius burianti į komandas bei siūlanti konkrečias priemones, padedančias sutuoktiniams atrasti Dievo meilę ir ja dalintis su kitais. Dievo Motinos komandas prieš 50 metų Prancūzijoje įkūrė kunigas Henris Kafarelis. 

Paprastai vienoje komandoje buriasi 4-7 Santuokos sakramentą priėmusios poros ir kunigas. Kunigas komandoje nėra sprendimus priimantis vadovas, o bičiulis, kuriam poros dovanoja savo draugystę. Čia jis gali pailsėti, pabūti klausytoju, o ne kalbėtoju - taip pamato, kuo gyvena šeimos ir tai jam padeda geriau pasiruošti šeimų sielovadai.

Komanda kas mėnesį susitinka vis kitos poros namuose. Susitikimo metu poros ir kunigas kartu valgo, dalijasi svarbiausiais praėjusio mėnesio įvykiais ir tuo, kaip jiems pavyko laikytis įsipareigojimų, kartu meldžiasi ir pasidalija mintimis apie kartu skaitomą tekstą.

DMK judėjimas kviečia poras įsipareigojimams, kurie įvardijami kaip santuoką palaikantys ir tvirtinantys siekiai:

  • Kasdien skaityti Šventąjį Raštą.
  • Kasdien skirti laiko asmeninei maldai - pokalbiui su Viešpačiu.
  • Kasdien pasimelsti su sutuoktiniu, o jei įmanoma - su visa šeima.
  • Kas mėnesį sutuoktiniams susėsti pokalbiui Viešpaties akivaizdoje ("Prisėdimas").
  • Kas mėnesį nusistatyti asmeninę taisyklę, padėsiančią augti ir praktiškai laikytis tikėjimo, ir stengtis jos laikytis.
  • Kartą per metus dalyvauti ne trumpesnėse kaip 2 dienų rekolekcijose, kur apžvelgtų per metus santuokoje nueitą dvasinį kelią.

Siekiai, kurie yra smulkiai ir konkrečiai apibrėžti chartijoje, padeda nenukrypti nuo krikščioniško gyvenimo kelio. Jie tarsi rėmai sutvirtina ir prilaiko mūsų veiksmus, padeda neskubant, pirmiausia poroje, paskui visiems kartu komandoje, o tada ir visoje bendruomenėje auginti meilę, mokytis maldos, klausytis ir girdėti Dievo žodį, bendravimo, nuolankumo, supratingumo ir daugelio kitų nuostabių dalykų Dievo akivaizdoje. 

Dievo Motinos Komandų misija yra padėti Santuoką priėmusioms poroms vis labiau atsiverti Dievo meilei bei nuolat ją liudyti.

Gyvasis Rožinis

Gyvasis Rožinis Vievio parapijoje jungia 20 tikinčiųjų (1 grupelė).

Grupelės nariai kiekvieną dieną meldžiasi po vieną Rožinio slėpinį Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos intencijomis.

Jaunimo maldos grupė

Bažnyčios stiprybė - tikinčiųjų bendrystė vienoje Dvasioje. 

Kasdieną meldžiamės Gailestingumo vainikėlį vieni kitų intencijomis. 

Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį, 20 val., po Švenčiausiojo Sakramento adoracijos susitinkame parapijos namuose bendrai maldai ir pasidalijimui.

Motinos maldoje

Neapsakomai geras jausmas apimdavo matant savo močiutę troboje, prie lango, pavakary ramiai lūpas krutinančią. Tada, prieš daugelį metų, buvau dar vaikas. Labai smalsavau, ką gi ji ten kalba. Kartą paklausiau: "Močiute, kaip tu meldiesi?" "Paprastai, vaikeli, prašau Dievulio, kad tave ir tavo tėvelius globotų, kad nesipyktume, kad mano anūkėliai būtų sveiki ir mandagūs". "Taip paprastai paprašai, ir Dievulis mums padeda?" - klausiau. "Dievulis nemėgsta mandrai, kuo paprasčiau, tuo geriau. Matai, kad padeda. Visi, ačiū Dievui, sveiki, geri žmonės".

Tikriausiai daugeliui iš mūsų kaip brangus vaikystės prisiminimas iškyla besimeldžiančių močiučių ar mamų vaizdas. Dabar jau pačios esame mamos, turime suaugusių vaikų ir anūkų. Gerumas apima išgirdus: "Mama, pasimelsk, laikysiu egzaminą"; "Mama, einu į darbo pokalbį, pasimelsk". Kartais mes, motinos, neturime vaikams įdėti vieno kito euro, bet, ačiū Tau, Dieve, visada galime jiems pagelbėti savo malda.

Iškilus didesniems sunkumams, susirenka ir meldžiasi kelios mamos. Taip vienos iš mamų, Kristinos iniciatyva ir mūsų parapijoje susibūrė Motinos maldoje grupelė.

Pasaulyje tokių grupelių yra labai daug. Pirmąją jų, 1995 m., Anglijoje įkūrė dvi katalikės motinos - Veronica Williams ir jos svainė Sandra. Moterys paprasčiausiai troško nuoširdžiai melstis už savo vaikus, kad padėtų jiems susidoroti su iškylančiomis problemomis.

Dėl skirtingų laiko juostų Motinos maldoje grupelių malda yra nepaliaujama, ji trunka visą parą - ir tai teikia ramybę. Bendra ir vienijanti visas grupeles intencija:

Susivienijusios maldoje, mes gelbėjame savo vaikus.

Kaskart susirinkusios maldai, prašome Šventosios Dvasios vedimo, skaitome Šventąjį Raštą, šloviname Dievą giesmėmis ir meldžiamės už savo bei viso pasaulio vaikus, už krikšto, dvasinius ir iškeliavusius pas Viešpatį vaikus, už savo sutuoktinius ir viena už kitą, kaskart dėkodamos už motinystės dovaną.

Meldžiamės ir bendromis intencijomis. Daugybę kartų patyrėme, kad mūsų maldos buvo išklausytos.  Už patirtas malones dėkojame Dievui,  liudijame viena kitai ir aplinkiniams.

Tėvas Stanislovas sakė: "Motinos malda pramuša dangų, tad melskitės už savo vaikus."

Kassavaitiniai Motinos maldoje grupės susitikimai vyksta parapijos namuose.

Kviečiame motinas maldai už savo ir viso pasaulio vaikus.

Užtarimo malda

"Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, - jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta." (Jn 15, 7) 

Kasdieną meldžiamės vieni kitų intencijomis. Kiekvieną ketvirtadienį 19.00 val. parapijos namuose kartu meldžiamės Valandų liturgiją. 

Vienykimės maldoje!

Vyrų maldos grupė

Kassavaitiniai Vyrų maldos grupės susitikimai vyksta trečiadieniais parapijos namuose.

Kviečiame rinktis vyrus, kuriems svarbi vyriška maldos bendrystė, kurie turi troškimą melstis už mylimas žmonas, vaikus, Lietuvą ir pasaulį.

 .